17 maj 2024

Nyhetsbrev

ÅRSSTÄMMA
Den 7 maj 2024 höll vår förening årsstämma på Birkagården. 18 av föreningens 52 lägenheter var representerade på mötet, litet fler än förra året då 15 lägenheter var närvarande.

NYGAMMAL STYRELSE & FORMALIA
Till ny styrelse återvaldes den gamla styrelsen: Det betyder att styrelsen består av Richard Dour, ordförande, Jan Hansson, Christofer Ivert, Gustaf Lekholm, Robin Nestor, ekonomiansvarig, Per-Åke Nyberg och Anna Tillgren.
Protokollet från årsstämman kommer inom kort att läggas ut på föreningens hemsida www.brfvikingkarl.se där också detta och kommande nyhetsbrev kommer att publiceras. Ansvarig för hemsidan är Gustaf Lekholm i styrelsen.
När mötesformalia var avklarat redogjorde Robin Nestor, ekonomiansvarig i styrelsen, för 2023 års årsredovisning och resultat samt revisionsberättelsen och föreningens revisors tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret, vilket stämman också biföll.

EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Försäljningen av den sista hyreslägenheten under slutet av 2023 har gjort att vi kunnat amortera så att föreningens gemensamma lån nu (maj 2024) är strax över 8 MSEK (2023 och tidigare var gemensamma lån strax över 15 MSEK). Det motsvarande knappt 3.100 SEK per kvadratmeter bostadsrättsyta vilket är mycket bra. Det gör att vi kan tillåta oss att investera lite pengar för att höja trivseln i huset, mer om det nedan.
Styrelsen ser som sin viktigaste uppgift att värna om medlemmarnas rätt till en stabil och förutsebar ekonomi och följer utvecklingen av räntor och kostnader (el, vatten, fjärrvärme, sophämtning och underhåll m.m.) som under inflationsåren har ökat snabbare än normalt. Styrelsen ser ännu inte något behov av att höja våra avgifter men kommer inte att tveka om det behövs. Frågan diskuteras vid varje styrelsemöte för att vi ska kunna ha god framförhållning.

NY VALBEREDNING
På årsstämman valdes en ny valberedning. Den består nu av Anders Dahlström (K57) och Robert Karlsson (V21). Vi passar på att tacka Pernilla Svedberg och Susanne Löf som tappert varit val-beredning under flera år.

NYA STADGAR
Vid årsstämman antogs styrelsens förslag till nya stadgar (andra gången) efter en hälsosam diskussion om utformningen av punkten kring avgift för andrahandsuthyrning. Styrelsen har noterat de väsentliga synpunkter som kom fram och kommer att ta hänsyn till dessa vid utformningen av uppdaterade ordningsregler. Stadgarna kommer nu att registreras hos bolagsverket och publiceras på föreningens hemsida så fort de vunnit laga kraft.

MOTIONER
Inför årsstämman har styrelsen fått sju motioner. Dessa motioner finns på föreningens hemsida.
Här vill vi nämna några som också fick årsstämmans bifall och som påverkar alla som bor i huset.
Trapphuset – en uppsnyggning av både entréerna och trapphusen i K57 och V21 kommer att ske. Uppsnyggningen omfattar ett antal åtgärder från städning till ommålning. En projektgrupp inom styrelsen finns tillsatt och målsättningen är att arbetet skall vara klart innan årsskiftet 2024/25.
Ventilationsproblem – i samband med den OVK-besiktning som kommer att ske efter sommaren skall också de individuella ventilationsproblem som vi känner till utredas och i möjligaste mån åtgärdas. En projektledare från styrelsen kommer att tillsättas och vem det blir meddelas snarast.

TVÄTTSTUGAN
Förbättringar och underhåll i tvättstugan kommer att ske successivt under 2024.

WHATSAPP-GRUPPEN
Om du ännu inte är ansluten till föreningens WhatsApp-grupp för snabba meddelanden som gäller huset (strömavbrott, hissproblem, vattenavstängning mm) så anmäl dig nu till Per-Åke Nyberg i styrelsen. Du kan skicka meddelande till honom på info@brfvikingkarl.se.

HEMBAKT
Susanne Löf bjöd på hembakt under stämman och det tackar styrelsen särskilt för.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte hålls den 3 juni.

Trevlig sommar!
Önskar Styrelsen

Login