ANVÄNDNING

 • Fläkten ska användas för transport av ren luft, m.a.o den är ej avsedd för transport av brand- och explosionsfarliga ämnen, slipdamm, sot, o.dyl.
 • Fläkten är försedd med en asynkronmotor av ytterrotortyp, som har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
 • Kondensatorn har begränsad livslängd och bör bytas efter 45.000 driftstimmar (ca 5 års kontinuerlig användning) för bibehållen fläktfunktion. Defekt kondensator kan orsaka
  skada.
 • För maximal livslängd vid installation i fuktiga eller kalla utrymmen, bör fläkten vara i kontinuerlig drift.
 • Fläkten kan monteras utomhus eller i andra fuktiga utrymmen. Tillse att dränering finns från fläktkåpan.
 • Samtliga fläktar är som standard enfas 230V, 50Hz.
 • Fläkten kan monteras i valfri position.

UNDERHÅLL

 • Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste fläkten göras spänningslös (allpolig brytning) och fläkthjulet ha stannat.
 • Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 gång/år för att bibehålla kapaciteten och undvika obalans med onödiga lagerskador
  som följd.
 • Fläktens lager är underhållsfria och ska endast bytas vid behov.
 • Vid rengöring av fläkten får högtryckstvätt eller starka lösningsmedel ej användas. Rengöring starka lösningsmedel ej användas. Rengöring
  måste ske på ett sådant sätt att fläkthjulets balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet skadas.
 • Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten.
Login