07 maj 2010

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf. Viking Karl 2010

Ordinarie föreningsstämma hålls tisdagen den 25 maj 2010 klockan 19 00
på Gustav Vasaskolan, Karlbergsvägen 34.


Dagordning
1.     Mötets öppnande
2.     Godkännande av dagordning
3.     Val av stämmoordförande
4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.     Fastställande av röstlängd
8.     Föredragning av verksamhetsberättelsen
9.     Föredragning av årsredovisningen
10.    Föredragning av revisorns berättelse
11.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12.    Beslut om resultatdisposition
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14.    Beslut om arvode åt styrelseledamöter
15.    Val av styrelseledamöter
16.    Val av revisorer
17.    Val av valberedning
18.    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
19.    Motioner från föreningens medlemmar
20.    Övriga frågor
21.    Stämmans avslutande


Varje medlem har en röst. En medlems rätt vid föreningsstämman får utövas genom ombud som har fullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast en vecka före stämman på föreningens hemsida samt ett exemplar i respektive trappuppgång.

Hjärtligt välkomna


Styrelsen Brf Viking Karl

Login