Policy för kameraövervakning

Bostadsrättsföreningen Viking Karl bedriver kameraövervakning i syfte att förebygga och beivra brott, och att öka tryggheten. Övervakningen innebär att videomaterial från kameror i vissa fastighetsgemensamma utrymmen spelas in och lagras under en begränsad tid. Den rättsliga grunden för övervakningen är en intresse- avvägning mellan å ena sidan enskilda personers integritet och å andra sidan risken för brott och otrygghet. Styrelsen anser att den personliga integriteten är viktig och ser därför till att det inspelade materialet inte omfattar känsligare utrymmen än nödvändigt, inte sparas längre än nödvändigt samt att det sparas på ett sätt som gör att utomstående inte kan komma åt det.

Vad som spelas in

Föreningen spelar in videomaterial endast från de fastighetsgemensamma utrymmena på entréplan vid porten. Ingen kamera är riktad mot någon lägenhetsdörr och ingen del av det inspelade materialet kan användas för att identifiera vem som går till eller från en enskild lägenhet. Videoinspelningen sker i färg och omfattar endast bild; inte ljud.

Lagring av inspelat material

Inspelat material raderas i normalfallet automatiskt efter tre dygn. Vid misstanke om att det kommer finnas behov av att lämna ut material kan styrelsen stänga av den automatiska borttagningen, men det får endast ske i undantagsfall. Om så sker ska avstängningen vara endast så länge som det är nödvändigt för att kunna avgöra om det inspelade materialet ska lämnas ut eller inte.
Det inspelade materialet lagras krypterat i en molntjänst med tvåfaktorsautentisering, som endast föreningens styrelse har tillgång till.

Åtkomst och utlämnande

Styrelsen hanterar det inspelade materialet endast vid misstanke om brott eller, i minsta nödvändiga omfattning, för att säkerställa att systemet fungerar. Huvud- regeln är att föreningen lämnar ut materialet endast till rättskipande myndigheter, och endast för de tidsperioder som är relevanta för dem i deras arbete. Undantag för utlämning kan göras vid tvingande lagstiftning eller efter beslut i domstol.

Login